ZielMAN

Regulamin świadczenia usług internetowych i telekomunikacyjnych

I. Postanowienia ogólne i zakres działalności

 

§ 1

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych i Teleinformatycznych zwany dalej "Regulaminem" określa zakres i warunki wykonywania usług, na rzecz podmiotów korzystających, zwanych dalej Abonentami, przez operatora Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej (ZMSK) ZielMAN - Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ul. Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra, zwany dalej ZMSK-ZielMAN oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez ZMSK-ZielMAN z podmiotami korzystającymi z jego usług.

§ 2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z ZMSK-ZielMAN umowę o świadczenie usług;
 2. Awaria - nieprawidłowości w świadczeniu usług, nieświadczenie usług, świadczenie usług niezgodne z wynikającymi z umowy lub Regulaminu wymaganiami jakościowymi;
 3. Cennik - wykaz obowiązujących w ZMSK-ZielMAN opłat za świadczone usługi telekomunikacyjne i inne świadczone usługi oraz zasady ich naliczania;
 4. Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec ZMSK-ZielMAN z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz innych usług;
 5. Opłata instalacyjna - jednorazowa opłata ponoszona przez Abonenta za uruchomienie usługi, w wysokości określonej w cenniku lub ustalonej w wyniku negocjacji;
 6. Opłata miesięczna - opłata pobierana przez ZMSK-ZielMAN miesięcznie za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone na rzecz Abonenta;.
 7. Prawo Telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z poźn. zm.);
 8. Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta w formie pisemnej pomiędzy ZMSK-ZielMAN, a Abonentem;
 9. Usługi - usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego oraz związane z nimi usługi dodatkowe świadczone przez ZMSK-ZielMAN na rzecz Abonenta;
 10. Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN/sieć - rozległa sieć komputerowa, wykorzystywana przez ZMSK-ZielMAN do świadczenia usług, za które ZMSK-ZielMAN ponosi odpowiedzialność w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
 11. Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wnioskuje o zawarcie z ZMSK-ZielMAN umowy o świadczenie usług
 12. Jednostka serwisowa ZMSK-ZielMAN – Zespół Eksploatacji i Zarządzania Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN, działający w strukturze organizacyjnej Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego zadaniem jest zarządzanie Zielonogórską Miejską Siecią Komputerową ZielMAN.

§ 3

 
ZMSK-ZielMAN świadczy usługi o charakterze powszechnym na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w zakresie dostępu do Internetu, dzierżawy łączy, transmisji danych i poczty elektronicznej. ZMSK-ZielMAN jest podłączona do sieci PIONIER (Konsorcjum PIONIER Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy). Podstawą świadczenia powyższych usług są:
 1. koncesja nr 380/98/TI na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zezwolenie na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej z dnia 16 lipca 1998 r. wydane przez Ministra Łączności Rzeczpospolitej Polskiej, która w dniu 14.04.2005 r. została zastąpiona Zaświadczeniem nr 1943 o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 
 2. umowa z Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) (pol. – Europejskie Centrum Koordynacji i Rejestracji Zasobów Sieci Internet) z 15.04.1999 o prowadzenie Lokalnego Rejestru Internetowego dla potrzeb własnych ZMSK-ZielMAN oraz Abonentów ZMSK-ZielMAN,
 3. umowa o świadczenie usług,
 4. niniejszy Regulamin.

§ 4

Usługi świadczone przez ZMSK-ZielMAN obejmują:
 1. zakładanie i użytkowanie urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, abonenckie usługi telekomunikacyjne, tranzytowanie ruchu lokalnego dla innych operatorów telekomunikacyjnych, usługi dodane do usług telekomunikacyjnych, w tym pocztę elektroniczną, zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych w kraju i na świecie, transfer zbiorów, usługi informacyjne itp., integracje lokalnych sieci komputerowych, dzierżawę linii i kanałów telekomunikacyjnych,
 2. prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, szkoleniowe i usługowe w zakresie urządzeń, oprogramowania, usług teleinformatycznych i informatycznych,
 3. na podstawie umowy z RIPE NCCZMSK-ZielMAN prowadzi lokalny rejestr internetowy (ang. LIR), w ramach którego dokonuje przydziału zakresów adresów internetowych.

§ 5

 1. ZMSK-ZielMAN świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa określa inny termin rozpoczęcia świadczenia usług.
 3. W miarę rozwoju możliwości technicznych ZMSK-ZielMAN może poprawiać parametry
  świadczonych usług, chyba że umowa stanowi inaczej. Poprawienie parametrów usługi nie uważa się za zmianę Umowy ani Regulaminu. Taki fakt nie może być podstawą do rozwiązania Umowy przez Abonenta.
 4. Minimalna oferowana jakość świadczonych usług:
  1. maksymalna długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla usług wynosi: 0,99 %;
  2. maksymalna liczba okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla usług wynosi: 20;
  3. maksymalny czas odtwarzania usług wynosi 24h od momentu przyjęcia przez ZMSK-ZielMAN wiadomości o wystąpieniu awarii.
 5. Umowa może określać szczególne parametry związane z minimalną jakością świadczonych usług.

§ 6

Ceny usług wymienionych w §4 określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

II. Ogólne warunki przyjmowania zleceń i tryb zawierania umów oraz zobowiązania stron

 

§ 7

 1. Podstawą świadczenia usług przez ZMSK-ZielMAN są umowy pisemne zawierane ze Zleceniodawcą określające w szczególności warunki korzystania z usług ZMSK-ZielMAN oraz wysokości opłat.

 2. W zawartej umowie ustala się zakres usług świadczonych przez ZMSK-ZielMAN.

 3. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

 4. Umowę zawiera się na wniosek Zleceniodawcy, dostępny na stronie www.zielman.pl.

 5. W celu zawarcia umowy Zleceniodawca będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane oraz dostarczyć do wglądu ZMSK-ZielMAN:
  1. nazwisko i imiona;
  2. imiona rodziców;
  3. miejsca i data urodzenia
  4. adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
  5. numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. nazwę, serię i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu;
  7. dokumenty potwierdzające możliwość wykonania zobowiązania wobec ZMSK – ZielMAN jako dostawcy usług wynikającego z umowy o świadczenie usług;
  8. dokument wskazujący na posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będą świadczone usługi.
 6. W celu zawarcia umowy Zleceniodawca nie będący osobą fizyczną powinien dostarczyć ZMSK-ZielMAN:

  1. aktualny odpis lub spełniający wymogi określone przepisami prawa wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), REGON.
 7. Z przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 5, zawierających dane niezbędne do zawarcia umowy ZMSK-ZielMAN może, za zgodą Zleceniodawcy, sporządzić kopie.

 8. Umowa może być zawarta przez Zleceniodawcę osobiście bądź przez przedstawiciela. W przypadku zawierania umowy przez przedstawiciela, zobowiązany jest on potwierdzić swoją tożsamość wobec Przedstawiciela ZMSK-ZielMAN oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie.

 9. ZMSK-ZielMAN może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec ZMSK-ZielMAN wynikających z umowy, a także od pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Zleceniodawcy.

 10. Za dokumenty potwierdzające możliwość wykonania zobowiązań wobec ZMSK-ZielMAN uznaje się w szczególności potwierdzenie korzystania z polecenia zapłaty lub stałego obciążania ROR

 11. ZMSK-ZielMAN ma prawo żądania okazania dodatkowego dokumentu, o ile wymienione powyżej nie potwierdzają możliwości wykonania zobowiązania wobec ZMSK-ZielMAN.

 12. Przy zawarciu Umowy ZMSK-ZielMAN dostarczy Abonentowi wraz z Umową, Regulamin oraz Cennik w formie pisemnej, które są ponadto udostępnione na stronie www.zielman.pl.

 13. Abonent jest zobowiązany do poinformowania ZMSK-ZielMAN w terminie 7-u dni o zmianach adresów pod rygorem skutków doręczania pism na adres dotychczasowy.

 14. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 15. Abonenci korzystający z usług ZMSK-ZielMAN zobowiązani są przestrzegać norm, zasad oraz wymagań technicznych, eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w sieci telekomunikacyjnej. Dotyczy to dotrzymania i spełnienia wymagań technicznych i eksploatacyjnych w czasie uruchamiania urządzeń i łączy, w bieżącej eksploatacji oraz w przypadkach awarii.

 16. Oprogramowanie wykorzystywane w sieci ZMSK-ZielMAN oraz w komunikacji poprzez sieć ZMSK-ZielMAN musi być licencjonowane. Urządzenia wykorzystywane w sieci oraz w komunikacji poprzez sieć ZMSK-ZielMAN muszą spełniać wskazane w umowie techniczne warunki gwarantujące wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz kompatybilność z innymi urządzeniami w sieci ZMSK-ZielMAN. Jeśli jest to wymagane, urządzenia powinny posiadać homologację wydaną przez odpowiedni urząd certyfikujący.

 17. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy ZMSK-ZielMAN a Abonentem.

§ 8

W wypadku kiedy działalność Zleceniodawcy, zamierzającego zawrzeć umowę z ZMSK-ZielMAN lub ją zmienić, wymaga zezwolenia telekomunikacyjnego lub istnieją w tym zakresie uzasadnione wątpliwości, obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń lub interpretacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  zapewniających zgodność z prawem prowadzonej działalności, spoczywa na Zleceniodawcy. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy Zleceniodawca jest zobowiązany wylegitymować się odpowiednimi dokumentami.

 
 

§ 9

 1. ZMSK-ZielMAN zobowiązuje się świadczyć usługi na warunkach i po cenach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. ZMSK-ZielMAN wystawia Abonentowi faktury VAT bez podpisu, na co Abonent wyraża zgodę.

 3. Należność za usługi jest płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.

 4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku zwłoki w płatności za usługi przekraczającej 30 dni.

§ 10

 1. Strony mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa dotyczących korzystania i świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz postanowień umowy i niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli istotne warunki umowy zostały ustalone w drodze negocjacji, Strony obowiązane są zachować w tajemnicy informacje dotyczące istotnych warunków umowy oraz informacje uzyskane o drugiej Stronie w wyniku negocjacji i realizacji umowy. Informacje te mogą być udzielone osobom trzecim wyłącznie w przypadkach prawem przewidzianych lub za zgodą Strony, której dotyczą.
 3. Abonent zobowiązuje się do:
  1. korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem;
  2. terminowego regulowania wszelkich należności związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez ZMSK-ZielMAN;
  3. nie podejmować jakichkolwiek działań powodujących bądź mogących powodować uszkodzenie infrastruktury sieciowej, za pomocą której świadczone są usługi lub mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów służących udostępnianiu i monitorowaniu usług oraz urządzeń i łączy przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, za pomocą których świadczone są usługi;
  4. nie dokonywać napraw i zmian w instalacji lub urządzeniach sieciowych będących własnością ZMSK-ZielMAN bez uprzedniego uzgodnienia z ZMSK-ZielMAN;
  5. nie stosować urządzeń sieciowych i oprogramowania, niedozwolonych przez prawo albo do korzystania z których Abonent nie posiada prawa;
  6. nie kierować do sieci ZMSK-ZielMAN ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody ZMSK-ZielMAN;
  7. nie utrudniać dostępu do urządzeń ZMSK-ZielMAN,zainstalowanych u Abonenta;
  8. nie wykorzystywać urządzeń telekomunikacyjnych udostępnionych przez ZMSK-ZielMAN lub innych przyłączonych do punktu styku z Miejską Siecią Komputerową ZMSK-ZielMAN niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z zawartą Umową lub Regulaminem;
  9. bez pisemnej zgody ZMSK-ZielMAN nie świadczyć usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, o ile wiążą się one z tranzytem informacji przez sieć ZMSK-ZielMAN, chyba że umowa stanowi inaczej;
  10. bez pisemnej zgody ZMSK-ZielMAN nie przenosić praw i obowiązków z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 4. Abonent odpowiada za szkody w sieci ZMSK-ZielMAN spowodowane przez jego klientów.

 5. ZMSK-ZielMAN ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz natychmiastowego odłączenia Abonenta od sieci bez odszkodowania w przypadku stwierdzenia:

  1. nieuprawnionego działania w sieci,

  2. działania na szkodę innych Abonentów lub Operatorów, w tym także na skutek nie zapewnienia ochrony zarządzanej przez siebie sieci.

  3. w przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia ZMSK-ZielMAN Abonent, którego status prawny ulega zmianie w szczególności w wyniku prywatyzacji, podziału, połączenia lub przekształcenia itp. jest obowiązany poinformować ZMSK-ZielMAN o zmianach oraz wykazać się uprawnieniami do kontynuowania praw i obowiązków z okresu przed zmianami.

 

§ 11

ZMSK-ZielMAN może odmówić zawarcia umowy oraz świadczenia usług, jeśli:

 1. Zleceniodawca nie dostarczy lub odmawia okazania wymaganych przez ZMSK-ZielMAN dokumentów lub gdy okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności;
 2. Zleceniodawca otrzymał negatywną ocenę wiarygodności płatniczej wynikającą z danych będących w posiadaniu ZMSK-ZielMAN lub udostępnionych mu przez Biuro Informacji Gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530), ZMSK-ZielMAN powiadamia Abonenta lub osobę ubiegająca się o zawarcie Umowy o wystąpieniu takiego zdarzenia;
 3. Zleceniodawca nie posiada prawa do lokalu, w którym mają być świadczone usługi oraz wymaganej zgody wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela budynku na przyłączenie zakończenia sieci;
 4. Zleceniodawca znajduje się w likwidacji albo złożono wobec niego wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego (układowego);
 5. Zleceniodawca nie posiada infrastruktury bądź odpowiednich warunków technicznych do świadczenia usług;
 6. Zakres żądanych przez Zleceniodawcę usług pogorszy standard lub uniemożliwi korzystanie z usług dotychczasowym Abonentom.

III. Obsługa serwisowa oraz zakres, tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

 

§ 12

 1. W ramach obsługi serwisowej ZMSK-ZielMAN zapewni całodobową obsługę Abonentów, której zasady będą określone w Umowie.

 2. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZMSK-ZielMAN o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci.

 3. Abonent będzie informowany o planowanych pracach konserwacyjnych, jeżeli te prace mogą mieć wpływ na funkcjonowanie usługi świadczonej Abonentowi.

§ 13

 1. ZMSK-ZielMAN ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek:
  1. siły wyższej;
  2. przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu.
 2. ZMSK-ZielMAN nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści przekazywane podczas korzystania z usług;
  2. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich;
  3. awarie w pracy urządzeń lub łączy spowodowane działaniem lub zaniechaniem Abonenta lub osoby trzeciej;
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowanie wyłącznie wadliwym działaniem urządzeń Abonenta lub osoby trzeciej;
  5. szkody poniesione przez Abonenta w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Abonenta nie jest możliwy dostęp do urządzeń lub infrastruktury ZMSK-ZielMAN.

§ 14

 1. W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przez ZMSK-ZielMAN, Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług.
 3. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.
 4. Sposób wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, uzależniony jest od decyzji Abonenta i następuję bądź poprzez wypłatę na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta w terminie 14 dni od zakończenia postępowania reklamacyjnego bądź w przypadku nie wskazania numeru rachunku w ww. terminie poprzez zaliczenie kwoty odszkodowania na poczet przyszłych zobowiązań Abonenta wynikających z umowy.

§ 15

 1. Reklamacja może być składana z tytułu:
  1. niewykonania lub nienależytego wykonania usług;
  2. niedotrzymania z winy ZMSK-ZielMAN terminu rozpoczęcia świadczenia usług;
  3. nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia usług.
 2. Reklamację wnosi się pisemnie, ustnie do protokołu w sekretariacie Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50a, budynek A 4, pokój 113,  telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. numer ewidencyjny nadany Abonentowi lub adres miejsca zakończenia sieci;
  5. datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej – w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 pkt b;
  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;
  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa w pkt. f;
  8. podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Jeżeli reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu w sekretariacie Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50a, budynek A 4, pokój 113 lub telefonicznie nie zawiera danych wskazanych w ust. 3, z wyjątkiem ust. 3 pkt f), ZMSK-ZielMAN niezwłocznie informuje Abonenta.

 5. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3, z wyjątkiem ust. 3 pkt f), ZMSK-ZielMAN, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, podając zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 6.  Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 3 pkt f), a prawo do odszkodowania lub innej należności nie budzi wątpliwości, ZMSK-ZielMAN rozpatruje reklamację tak, jakby kwota była określona.

 7. Złożenie reklamacji jest potwierdzane przez ZMSK-ZielMAN:
  1. niezwłocznie w formie pisemnej – w przypadku złożenia reklamacji pisemnie w siedzibie ZMSK-ZielMAN lub ustnie do protokołu w sekretariacie Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50a, budynek A 4, pokój 113;
  2. w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu ZMSK-ZielMAN - w przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Odpowiedzi na reklamację udziela się w formie pisemnej w terminie 30 dni od jej złożenia. Jeżeli ZMSK-ZielMAN nie rozpatrzy reklamacji w powyższym terminie, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. Nie stosuje się ust. 7 pkt b), jeżeli ZMSK-ZielMAN udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni.

 9. Odpowiedź na reklamację zawiera:

  1. nazwę Jednostki serwisowej ZMSK-ZielMAN,
  2. podstawę prawną,

  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,

  4. w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty,

  5. w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu,

  6. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest Abonent, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym oraz postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE,
  7. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego ZMSK-ZielMAN, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację zawiera dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne oraz jest doręczana reklamującemu przesyłką poleconą.
 11. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana, lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usług.

 12. Reklamację złożoną po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym ZMSK-ZielMAN niezwłocznie powiadamia Reklamującego.

 13. Złożenie reklamacji z tytułu niewykonana lub nienależytego wykonana usługi nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat.

Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona przez ZMSK-ZielMAN lub jeżeli ZMSK-ZielMAN nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona.

IV. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

§ 16

 1. Umowa wygasa z chwilą stwierdzenia jednej z powyższych okoliczności przez ZMSK-ZielMAN:
  1. utraty przez ZMSK-ZielMAN uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,
  2. śmierci Abonenta,
  3. utraty bytu prawnego przez Abonenta niebędącego osobą fizyczną,
  4. upływu okresu na jaki została zawarta.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem
  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Za dzień rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia przyjmuje się dzień dostarczenia oświadczenia woli drugiej Stronie. Umowa może określać inny termin wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony mogą przewidzieć w umowie, iż oświadczenie woli w sprawie rozwiązania umowy mogą być składane drogą mailową lub fax-em.
 4. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta i ZMSK-ZielMAN w każdym czasie za porozumieniem stron.
 5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w § 9 ust. 4 oraz § 10 ust. 5 Regulaminu, jednakże ZMSK-ZielMAN przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 10 ust. 5 Regulaminu obowiązany jest wezwać Abonenta do usunięcia naruszeń i wyznaczyć mu odpowiedni termin.
 6. Abonent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy z winy ZMSK-ZielMAN nie jest możliwe korzystanie z usług w okresie przekraczającym jednorazowo 14 dni w okresie rozliczeniowym

V. Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych osobowych Abonenta

§ 17

 1. Dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez ZMSK-ZielMAN - Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą w Zielonej Górze zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym oraz art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych dla świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach).
 2. ZMSK-ZielMAN jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących Abonenta będącego osobą fizyczną:
  1. nazwisko i imiona;
  2. imiona rodziców;

  3. miejsce i data urodzenia;

  4. adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

  5. numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. nazwe, serię i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu;

  7. zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec ZMSK-ZielMAN usług wynikających z umowy o świadczenie usług,

  8. za zgodą Abonenta - numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.

 3. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Abonent ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. ZMSK-ZielMAN informuje Abonenta, iż w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną:
  1. dane transmisyjne, przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, zarządzania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych, obsługi klienta lub naliczania opłat z tytułu świadczenia usług, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w Sieci lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego lub sprzętu;
  2. informacje dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia telekomunikacyjnego, prób uzyskania takiego połączenia

VI. Integralność i bezpieczeństwo usługi

§ 18

 1. ZMSK-ZielMAN nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usługi.
 2. W celu zapobiegania osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łączy ZMSK-ZielMAN dokonuje pomiaru ruchu w sieci ZMSK-ZielMAN, prowadzi pomiar ruchu wewnątrz sieci ZMSK-ZielMAN oraz na stykach w sieci.
 3. Sieć ZMSK-ZielMAN jest monitorowana przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

 4. W ramach usług objętych niniejszym Regulaminem ZMSK-ZielMAN nie zapewnia możliwości realizowania i kierowania połączeń z numerami alarmowymi.

 5.  W ramach świadczonych usług ZMSK-ZielMAN gromadzi dane o lokalizacji urządzeń ZMSK-ZielMAN i urządzeń Abonenta z których wykonywane są połączenia.

 6. W przypadku zagrożeń, lub naruszenia bezpieczeństwa, lub integralności sieci, lub usług, ZMSK-ZielMAN jest uprawniony do podejmowania wszelkich dozwolonych prawem działań mających na celu ograniczenie lub eliminację ww. zagrożeń lub naruszeń, w szczególności:
  1. do informowania i ostrzegania Abonentów o występujących dla nich zagrożeniach lub naruszeniach w związku z zagrożeniem lub naruszeniem bezpieczeństwa, lub integralności sieci, lub usług;
  2. informowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym o zagrożeniach lub naruszeniach;
  3. publikowania na stronie internetowej www.zielman.pl aktualnych informacji o zagrożeniach, naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności oraz rekomendowanych środkach ostrożności.
  4. informowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług;
 7. W przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa bądź integralności sieci lub usług albo w przypadku zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z umową stanowi podstawę do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia ZMSK-ZielMAN może ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług.
 8. Przed zawieszeniem lub ograniczeniem świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt. 7 ZMSK-ZielMAN wezwie pisemnie Abonenta do usunięcia zagrożeń lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.
 9. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług dokonywane jest w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług jeżeli:
  1. pomimo podjętych przez ZMSK-ZielMAN prób nie ma możliwości skontaktowania się z Abonentem,
  2. Abonent pomimo wcześniejszego wezwania nie podjął stosownych działań mających na celu eliminację zagrożeń lub naruszeń.
 10. ZMSK-ZielMAN jest uprawniony do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług bez uprzedniego wezwania Abonenta, o którym mowa w ust. 8, w sytuacji gdy:
  1.  urządzenie spoza sieci ZMSK-ZielMAN zagraża bezpieczeństwu systemów lub użytkowników sieci ZMSK-ZielMAN lub usługi,
  2. w przypadkach wymagających natychmiastowej eliminacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci ZMSK-ZielMAN lub usługi.
 11. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usługi przez ZMSK-ZielMAN trwa do czasu poinformowania ZMSK-ZielMAN przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia lub ograniczenia usługi i potwierdzenia tej okoliczności przez ZMSK-ZielMAN, albo ustania zagrożenia bezpieczeństwa sieci lub usług.
 12. ZMSK-ZielMAN przekazuje Abonentowi informację o zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych poprzez publikacje na stronie internetowej www.zielman.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 § 19

 1. ZMSK-ZielMAN powiadomi Abonenta o każdej proponowanej zmianie Regulaminu, w tym Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie ZMSK-ZielMAN informuje Abonenta, że w przypadku braku akceptacji zmian Abonent ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie. Umowa może określać dłuższy okres wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent wnosi opłaty po niezmienionej cenie, po czym zostaje odłączony od sieci.

 2. W przypadku gdy Abonent nie wypowiedział Umowy w sposób przewidziany w ust. 2, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

 3. W sprawach nie uregulowanych w umowie i Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa telekomunikacyjnego wraz z przepisami wykonawczymi

   

 

 


 
D&C JARY (C) 2010