ZielMAN

Tło i uzasadnienie

Miasto Zielona Góra jako stolica gminy, powiatu i województwa potrzebuje nowoczesnej, optycznej sieci teleinformatycznej. Obecnie sieć  miejska oparta jest na przepływności max 155 Mb/s w technologii ATM i  jest dołączona do sieci ogólnokrajowej łączem 2 Gb/s.

 

Jest to niewystarczające i nieopłacalnie ekonomiczne w chwili obecnej w stosunku do zaawansowanych usług jakich oczekują beneficjenci. Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN, spełnia podstawowe wymagania odnośnie  zasięgu swojego działania na terenie miasta. W chwili obecnej ZMSK ZielMAN świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Zielona Góra, Centrum Zarządzania Kryzysowego,Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz innych instytucji, firm i mieszkańców miasta. Z uwagi na charakter działania oraz swoje powiązania z ośrodkami naukowymi w Polsce i poza granicami kraju, Uniwersytet Zielonogórski - jednostka wiodąca ZMSK ZielMAN, jest stabilnym, rzetelnym partnerem w dziedzinie dostarczania usług teleinformatycznych dla potrzeb administracji, samorządów, biznesu i użytkowników prywatnych.

 

ZMSK ZielMAN spełnia zadania zapisane w: Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej e-Polska na lata 2004-2006, Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej,  Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2000-2006 ( par.1 pkt.1.2 ), Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji ( pkt. 2.1.2 - wspieranie rozwoju sieci informacyjnej i e-instytucji w regionie ). ZielMAN 2 jest traktowany jako pilotaż dla projektu regionalnej Lubuskiej Regionalnej Sieci Komputerowej - LubRAN, która ma obejmować swym zasięgiem całe województwo. Jej podstawowym założeniem jest : ,, Gigabit w każdej gminie" Projekt ZielMAN 2 jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Wojewodztwa Lubuskiego ( pkt. 2.1 ). Doskonale wpisuje się także w Strategię Rozwoju Miasta Zielona Góra z uwzględnieniem w przyszłości szans rozwoju obszarów wiejskich ( możliwość dostarczania internetu na te obszary).

Opis projektu

Przedmiotem projektu "ZielMAN 2" jest rozbudowa istniejącej infrastruktury poprzez wymianę technologiczną urządzeń funkcjonujących w szkielecie sieci miejskiej oraz o budowę punktów łączności szerokopasmowych w postaci PIAP-ów (Publicznych Punktów Dostępu do Internetu - ang. Public Internet Access Point).

 

Obecne wymogi technologii sieci komputerowych zarówno w kraju jak i na świecie, powodują konieczność  zmiany innowacyjnej z przestarzałej technologii ATM na innowacyjną GigabitEthernet. Technologia GigabitEthernet pozwoli na rozszerzenie możliwości sieci miejskiej, zapewni bezpieczeństwo przesyłanych informacji, pozwoli elastycznie wykorzystywać posiadane połączenia pomiędzy jednostkami, upraszcza rozbudowę sieci poprzez zastosowanie modułów o wyższych przepustowościach do funkcjonujących urządzeń , ułatwia zarządzanie siecią.

 

Oparcie się na wysokich przepływnościach technologii GigabitEthernet pozwoli wykorzystać w przyszłości nowoczesne usługi np. telewizja interaktywna czy monitoring miasta. Wybrana technologia GigabitEthernet jest dominującą na rynku sieci komputerowych. Sygnały docierające z rynku pozwalają przypuszczać, że cena urządzeń będzie systematycznie spadać, a pojawiające się nowocześniejsze urządzenia pozwalają na elastyczną konfigurację sieci zwiększając jej przepustowość.

 

Produktami docelowymi projektu będą : 4 węzły szkieletowe, 5 węzłów dostępowych do sieci szerokopasmowej, 1 zmodernizowane centrum zarządzania siecią, 200 nowych pkt. dostępowych, 3 wdrożone systemy bezpieczeństwa sieci, 26 jednostek publicznych podłączonych do internetu, system autentykacji i identyfikacji, serwer baz danych, serwer centralny, 7 stanowisk do monitorowania, wdrożony system informatyczny, 12 Publicznych Punktów Dostępowych do Internetu.

 

Z  zaimplementowanych rozwiązań bedą korzystać instytucje publiczne ( Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, WUP, biblioteki, Urząd Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Uniwersytet Zielonogórski i mieszkańcy miasta i województwa lubuskiego.

 

Wybór rozwiązania technicznego w oparciu o wykonaną analizę techniczną zawartą w Studium Wykonalności jest optymalny ze względu na porównanie kosztów. Przy modernizacji sieci w dotychczasowym standardzie ATM koszt przełącznika o porównywalnych parametrach to koszt 312 tys zł, a w standardzie, na który  wymiana jest przewidziana w projekcie koszt takiego urządzenia to 67 tys zł. Wybór technologii w której zostanie wykonany dostęp radiowy dla punktów PIAP jest również uzasadniony ekonomicznie i technicznie - co jest opisane w analizie technicznej i technologicznej zawartej w Studium Wykonalności.

Cel projektu

Celem Projektu jest dostarczanie mieszkańcom, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom publicznym zaawansowanych usług  opartych na łączności szerokopasmowej. Wiąże się to z poprawą jakości obsługi społeczeństwa lokalnego, w tym przedsiębiorców i inwestorów, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności miasta i regionu. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Miasta  oraz instytucje użyteczności publicznej: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, biblioteki, muzea, galerie, szpital.

 

Ostatecznymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorcy miasta i turyści. Projekt jest ukierunkowany na dostosowanie do e-społeczeństwa i spełnia warunki szczegółowych wytycznych zawartych w Uzupełnieniu Programu:

 • wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych
 • rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli
 • użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).

Rezultatami projektu będą:

 • 25 km użytkowanej sieci szkieletowej opartej na światłowodach,
 • 4 nowe węzły szkieletowe,
 • 26 nowych instytucji posiadających dostęp szerokopasmowy z bezpiecznym stykiem do internetu,
 • ilość mieszkańców objętych działaniem systemu - 105 tys.,
 • liczba bezpiecznych styków z Internetem w jedn. admin. - 26,
 • liczba partnerów korzystających z systemu - 26,
 • liczba osób korzystających dziennie z PIAP- 7,5 tys.

Realizacja  umożliwi sprawną obsługę klienta on-line oraz przyczyni się do uzyskania następujących rezultatów oddziaływania:

 • wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności miasta  oraz firm działających w tym środowisku
 • stworzenia warunków do funkcjonowania środowiska e-biznesu i zwiększenia zatrudnienia poprzez tworzenie nowych firm tej branży
 • zmniejszenia kosztów działania lokalnej administracji, w tym poprzez tani internet szerokopasmowy
 • rozwój kultury i turystki poprzez promocję regionu,  przeciwdziałanie efektowi wykluczenia cyfrowego społeczeństwa (digital divide)
 • poprawa obsługi społeczeństwa lokalnego, generacja oszczędności związanych z obsługą klienta
 • zmniejszenia kosztów działania lokalnej administracji, w tym w planach docelowych przejście na jedną wspólną dla Urzędu Miasta i Gminy i innych instytucji samorządowych z terenu technologię telefonii IP (przewiduje to projekt sieci regionalnej LubRAN )
 • umożliwienie korzystania z usług typu e-medycyna, e-nauczanie, e-turystyka
  Celem głównym działania jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE oraz w układzie wewnątrz regionalnym - takie cele spełnia także projekt ZielMAN 2.

Rezultatem końcowym w odniesieniu do celów działań opisanych w Uzupełnieniu Programu  będzie :

 • modernizacja ,, ZMSK ZielMAN w Zielonej Górze ’’, poprzez wymianę przestarzałej technologicznie infrastruktury teleinformatycznej ,
 • 12 punktów PIAP - dostępu szerokopasmowego do internetu,
 • wdrożenie systemu informatycznego opartego o wysokowydajne łącza światłowodowe, 
 • wykorzystywane  dla obsługi urzędu i petentów  przez  beneficjentów i elektronicznej obsługi klienta oraz połączenia wydziałów Urzędu Miasta Zielona Góra i innych lokalizacji samorządowych wewnętrzną siecią informatyczną. 

Projekt generuje dodatnie wskaźniki przepustowości, funkcjonalności, efektywności (opisane w Studium wykonalności). W oparciu o takie estymacje projekt generuje również nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, stymuluje rozwój regionu, zwiększa bezpieczeństwo lokalne, poprawia infrastrukturę i przyczynia się do spełnienia głównego priorytetu Programu : rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,  oraz celów zawartych w opisie  działania 1.5


 
D&C JARY (C) 2010